Karta parkingowa


Do 30 listopada 2014 r. będą ważne obecnie obowiązujące karty parkingowe. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym i Kodeksu wykroczeń czeka na podpis Prezydenta RP.

Prace nad nowelizacją przepisów dotyczących nowych zasad wydawania kart parkingowych trwały w Sejmie rok. Celem projektowanej ustawy jest wyeliminowanie lub co najmniej znaczące ograniczenie przypadków posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi znaczące ograniczenie przypadków, w których kierowcy posługują się kartami wydanymi osobom, które zmarły, oraz stworzenie służbom uprawnionym do kontroli pojazdów lepszych możliwości sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania karty parkingowej w sytuacji, gdy kierowca twierdzi, że przewozi osobę niepełnosprawną. W efekcie projektowana ustawa powinna przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc parkingowych rzeczywiście dostępnych dla pojazdów osób niepełnosprawnych – głosi poselskie uzasadnienie celu zmiany przepisów. Dotychczas nie ma ewidencji kart parkingowych, ale na podstawie danych szacunkowych mówi się o 650 tys. wydanych dokumentów. Nowe przepisy mają wpłynąć na zmniejszenie tej liczby do ok. 180 tys. Obecnie kartę parkingową można otrzymać na podstawie orzeczeń wydawanych przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Jej posiadaczem może być osoba ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności – z tym ostatnim wtedy, gdy w orzeczeniu są symbole 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne). Nowe zasady znacznie zawężą krąg uprawnionych do posiadania karty parkingowej.


WYJĄTKI OD REGUŁY

W myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym osoby uprawnione do posiadania karty parkingowej mogą nie stosować się, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, do następujących znaków drogowych: B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach; B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych; B-3a zakaz wjazdu autobusów; B-4 zakaz wjazdu motocykli; B-10 zakaz wjazdu motorowerów; B-35 zakaz postoju; B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste; B-38 zakaz postoju w dni parzyste; B-39 strefa ograniczonego postoju. Przypominam, że w przypadku znaku „zakaz zatrzymywania się” osoby z niepełnosprawnością muszą się do niego stosować. Jeżeli osoba o obniżonej sprawności ruchowej porusza się w strefie płatnego parkowania, musi uiścić za nie opłatę, chyba że zwalnia ją z tego obowiązku uchwała Rady Miasta.


Mówi
Mł. insp. Marek Konkolewski,
BRD KGP

Najważniejsze zmiany dotyczące zasad wydawania kart parkingowych:

 1. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, oraz ograniczonymi możliwościami poruszania się. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
 2. Dla osób do 16 r.ż., które nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności, warunkiem otrzymania karty parkingowej będzie ograniczona możliwość poruszania się.
 3. Osoba spełniająca powyższe warunki otrzyma imienną kartę parkingową.
 4. Karta parkingowa dla prywatnej osoby będzie wydawana na czas określony, na podst. okresu ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż na 5 lat.
 5. Karta będzie wydawana także placówkom, które mają samochód do przewozu osób z niepełnosprawnością; w takiej karcie wpisany będzie numer rejestracyjny samochodu, który jest własnością danej placówki.
 6. Karta dla placówki wydawana będzie na 3 lata.
 7. Organem wydającym kartę parkingową będzie przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 8. Karty będą zewidencjonowane – jako część Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).
 9. Zostanie wprowadzona kara w wysokości 2 tys. zł dla osób, które bezprawnie posługują się kartą parkingową (np. używają karty na osobę zmarłą).
 10. Zostanie wprowadzony obowiązek wyznaczania adekwatnej do wielkości parkingu liczby miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością: • 1 stanowisko – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 6–15; • 2 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 16–40; • 3 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 41–100; • 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi więcej niż 100.
 11. Nowelizacja ustawy wchodzi w życie 1 lipca 2014 r. z poniższymi wyjątkami: • przepis o dodatkowej karze w wysokości 2 tys. za nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; • przepis dotyczący wyznaczania miejsc parkingowych wchodzi w życie 1 września 2014 r.; • przepis dotyczący wprowadzenia centralnej ewidencji wchodzi w życie 4 stycznia 2016 r.
 12. Obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 listopada 2014 r.

  Zmiany wzbudziły wiele kontrowersji internautów. Więcej na: www.niepelnosprawni.pl.

PEUGEOT BEZ BARIER

Niepełnosprawność dotyka nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale znacząco wpływa na życie całej rodziny. Z problemami dotyczącymi funkcjonowania często trzeba borykać się bardzo wcześnie. Najpierw dotyczy to rodziców, później kolejnych członków rodziny. Liczba problemów dnia codziennego nierzadko przerasta możliwości jednej osoby. Nawet najbardziej podstawowe kwestie związane z dojazdem mogą stać się ograniczeniami nie do pokonania. Bardzo skomplikowana jest logistyka podróży dla osób z niepełnosprawnością i ich bliskich. Kto nie musiał zorganizować takiej podróży, nie zdaje sobie z tego sprawy. Specjalnie dla takich osób przygotowywane są samochody dostosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Podróżują one na wózku wprowadzanym do samochodu. Najczęściej wózek z takim pasażerem lokowany jest za siedzeniami przeznaczonymi dla pasażerów pełnosprawnych. Człowiek podróżuje więc odizolowany, pomimo obecności innych osób w samochodzie. W trakcie podróży nie ma blisko siebie osoby towarzyszącej i przez długie godziny podróży jest sam, bez niezbędnej opieki. Ponadto wózek wraz z siedzącą na nim osobą wprowadzany jest do pojazdu przez tylne drzwi i z tego względu osoby z niepełnosprawnością czują dyskomfort spowodowany poczuciem, że nie są traktowane jak pozostali pasażerowie. Ze względu na wymiary wózków i najczęściej stosowane urządzenia do jego zamocowania na czas podróży konieczny jest samochód o odpowiedniej długości wnętrza. Aby bezpiecznie wprowadzić do środka samochodu wózek inwalidzki wraz z siedzącą na nim osobą, wymiar drzwi, przez które będzie wprowadzany wózek, musi mieć odpowiedni prześwit (140 cm). Niejednokrotnie zdarza się, że osoba z niepełnosprawnością jest ciężka, a opiekun – drobnej postury. Wtedy dochodzi kolejny problem – jak wprowadzić wózek do wnętrza pojazdu?

Dodatkowym problemem jest zagwarantowanie odpowiedniej ilości wolnego miejsca umożliwiającego rozłożenie najazdów, rampy lub windy przy drzwiach tylnych. Czynność wprowadzenia wózka odbywa się z jezdni i zarówno operator, jak i osoba na wózku narażone są na dodatkowy stres związany z przejeżdżającymi obok samochodami. Samochody przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich są pojazdami typu Van, co wiąże się z dużo wyższym progiem podłogi, a tym samym wymaga użycia dużej siły i zastosowania długich najazdów. Samochody osobowe, zgodnie z aktualnymi przepisami, wyposażone są w siedzenia z zagłówkami, które muszą spełniać odpowiednie normy. Osoby z niepełnosprawnością podróżują najczęściej na wózkach, które są wyposażone w miękkie oparcie wykonane ze zwykłego materiału. Biorąc pod uwagę zakres niepełnosprawności i warunki, jakie stwarza podróżowanie na zwykłym wózku inwalidzkim, należy mocno zaznaczyć, że bezpieczeństwo podróży i jej komfort są ograniczone prawie do zera.

Niestety, nadal podstawowym kryterium oceny ofert składanych w ramach przetargów na dostawę samochodów do przewozu osób na wózkach – jest cena. Osoby prywatne, kupując dostosowany samochód, są również mocno ograniczone budżetem. Klienci kupujący samochody marki Peugeot z przystosowaniem do przewozu osób z niepełnosprawnością mogą skorzystać ze wsparcia finansowego, w ramach współpracy Peugeot Polska ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa. Program ten był szczegółowo opisany w artykule dotyczącym kupna samochodu marki Peugeot. Firma Peugeot Polska – ze względu na świadomość powyższych niedogodności, otwarcie na innowacyjne rozwiązania zwiększające zadowolenia klientów i z nadzieją, że w najbliższym czasie zmieni się świadomość osób zaangażowanych w pomoc osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom, opiekunom i instytucjom – przygotowała propozycję przystosowania samochodów. Liczymy, że spełni ona oczekiwania środowiska osób z niepełnosprawnością podróżujących na wózkach.

Samochód przystosowany do przewożenia osób z niepełnosprawnością

Peugeot Expert:

 1. wprowadzanie wózka bocznymi drzwiami,
 2. możliwość wjazdu osoby na wózku do wnętrza samochodu bezpośrednio z chodnika, gdy różnica wysokości między progiem podłogi a krawężnikiem wynosi kilka cm,
 3. podróżowanie w kabinie pasażerskiej, z innymi osobami, a tym samym zapewnienie opieki w trakcie całej podróży.

Peugeot Boxer:

 1. możliwość aranżacji wnętrza w zależności od potrzeb – szybkie złożenie siedzeń przeznaczonych dla osób pełnosprawnych, bez konieczności wyjmowania siedzeń, i szybkie przystosowanie stanowiska do zamocowania wózków inwalidzkich – konfiguracja miejsc w zależności od potrzeb,
 2. podróżowanie obok innych osób w tej samej części samochodu, możliwość zapewnienia opieki,
 3. zapewnienie sztywnego oparcia.

Powyższe adaptacje samochodów wymagają zastosowania drogich elementów wyposażenia dodatkowego, co w znaczącym stopniu zwiększa koszt całego pojazdu. Obecnie w ramach przetargu dotyczącego projektu prowadzonego przez Instytut Transportu Samochodowego, dotyczącego stworzenia standardów samochodów przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością, zarówno kierowców, jak i pasażerów, za pośrednictwem Autoryzowanego Dealera Peugeot POL-MOT AUTO, będą dostarczane samochody marki Peugeot. Peugeot Polska ma nadzieję, że w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa uda się, w ramach realizacji tego projektu, stworzyć rozwiązania, na które liczy całe środowisko osób z niepełnosprawnością.

mówi
Tomasz Chodkiewicz,
Dyrektor Handlowy Peugeot Polska

Nowe dokumenty

wizualizacja dokumentówObecny wzór karty parkingowej obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2002 r. i uznawany jest na terenie całej UE. Przedtem funkcję tę pełniły legitymacje potwierdzające uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Aktualnie wyrobienie karty parkingowej kosztuje 25 zł. Zapis nowelizowanych przepisów mówi o tym, że opłata za wydanie karty parkingowej nie może przekroczyć 1 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce krajowej za rok poprzedni (obecnie tj. 38 zł) oraz stanowi dochód budżetu państwa. Wpis do CEPiK będzie kosztował 50 eurocentów. Koszt wyrobienia dokumentu wiąże się m.in. z elektronicznymi zabezpieczeniami, w które będzie wyposażony.

Sonda na portalu www.niepelnosprawni.pl

Na sondażowe pytanie na portalu www.niepelnosprawni.pl: „Które z planowanych zmian w przepisach o kartach parkingowych podoba ci się najbardziej?” odpowiedziało 618 osób. 28 proc. z nich uważa, że jest to ograniczenie uprawnionych do otrzymania kart do osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem oraz dzieci, 24 proc. opowiedziało się za przepisem o karze grzywny dla osób nieuprawnionych do posługiwania się kartą. 12 proc. poparło utworzenie centralnej ewidencji kart, 8 proc. nowe zabezpieczenia przed ich sfałszowaniem, a 6 proc. wydawanie karty maks. na 5 lat. 19 proc. nie podobały się planowane zmiany w przepisach.

Dealerzy biorący udział w programie:


Znajdź dealera i dowiedz się więcej »